Angular.js的文本编辑器/所见即所得编辑器– textAngular

Angular.js的文本编辑器/所见即所得编辑器– textAngular
插件名称 textAngular
发布时间 2020年11月10日
插件作者 textAngular

textAngular是用于Angular.js应用程序的功能强大的Text-Editor / Wysiwyg编辑器。支持多个编辑器实例,双向绑定HTML内容,监视编辑器中的更改等。

安装: