angular使用Highlight.js突出显示语法– ngx-highlight-js

angular使用Highlight.js突出显示语法– ngx-highlight-js
插件名称 ngx-highlight-js
发布时间 2020年7月26日
插件作者 cipchk

只是另一个基于Highlight.js的 Angular 2+语法高亮组件  。

安装:

npm install –save ngx-highlight-js