angular的多层菜单 - ng-material-multilevel-menu

angular的多层菜单 - ng-material-multilevel-menu
插件名称 ng-material-multilevel-menu
发布时间 2020年5月13日
插件作者 ShankyTiwari

该软件包的主要目的是为Angular项目提供一个细长的,瘦的Material Multi-Level菜单。这可以适合任何类型的项目,而不会产生混乱。

在几行之内,您将获得一个适合动画的多级列表,可以适合任何类型的项目。

安装:

# Yarn
$ yarn add ng-material-multilevel-menu

# NPM
$ npm install ng-material-multilevel-menu --save