Angular 2+表格组件 - g2-flex-table

Angular 2+表格组件 - g2-flex-table
插件名称 g2-flex-table
发布时间 2020年10月6日
插件作者 nzick

ng2-flex-table是用于非关系数据库的表网格组件。具有内联编辑,列搜索和过滤器以及固定的标题。

安装:

npm install ng2-flex-table –save